Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Lofit.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Lofit.nl.

Artikel 2 Gegevens
2.1 U dient er voor te zorgen dat de gegevens die u aangeeft tijdens het bestellen, die bestaan hoofdzakelijk uit uw e-mailadres en afleveradres, de juiste zijn.
2.2 Lofit.nl garandeert dat al uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid worden beschermd en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven of verkocht aan derden.
2.3 Lofit.nl zal al uw gegevens opnemen in haar klantenbestand om er voor te zorgen dat bestellingen op de juiste wijze kunnen worden nagekomen.
2.4 U kunt uw gegevens wijzigen via Lofit.nl.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen op Lofit.nl zijn vrijblijvend. De prijzen en eventuele aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.2 De op Lofit.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden aan het einde van het bestelproces vermeld. Indien uw bestelling hoger is dan €20 is de verzending gratis. De verzendkosten worden bij een retourzending niet aan u terugbetaald en de kosten die gemaakt worden voor het retourneren zijn ook voor u.

Artikel 4 – Levering
4.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd via briefpost of pakketpost.
4.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment dat deze aan u ter beschikking worden gesteld.
4.3 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 8 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Lofit.nl te sturen. Betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail of brief teruggestort.
4.4 De genoemde levertijd van lid 3 geldt niet bij backorders.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door het indienen van een bestelling via Lofit.nl.
5.2 Het wijzigen van een bestelling is alleen mogelijk als dit door Lofit.nl via e-mail is bevestigd.

Artikel 6 – Schade, diefstal of verlies tijdens transport
6.1 Tijdens het transport van de producten zal Lofit.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Vanaf het moment van aflevering van de producten gaat dit risico over op u.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Tijdens het bestellen van de producten bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand moet komen. U kunt er voor kiezen om via iDEAL of via een bankoverschrijving te betalen.
7.2 Lofit.nl gaat pas over tot levering van de bestelling wanneer het volledige bedrag op de bankrekening van Lofit.nl is ontvangen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
8.1 U bent gerechtigd om zonder opgave van redenen de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Lofit.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag terugstorten, mits het betreffende product niet gedragen is, onbeschadigd is, geen sporen bevat van het dragen van het product en daarnaast voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.
8.2 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van het betreffende product zijn voor u.

Artikel 9 – Garanties
9.1 Lofit.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
9.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, of in ieder geval zo snel mogelijk, te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is besteld, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale verkeer kunnen worden gesteld.
9.3 Indien binnen 14 dagen na ontvangst blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Lofit.nl binnen een redelijke termijn na ontvangst van de producten zorgen dat het betreffende product wordt vervangen dan wel hersteld of dat het betaalde aankoopbedrag aan u zal worden geretourneerd.
9.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Lofit.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie dan wel vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, in rekening te brengen.
9.5 De garantie vervalt wanneer het door u gemelde gebrek te herleiden valt aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen door u of wanneer u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben om wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product.
9.6 Onder de garantie valt alleen het uurwerk; het bandje en de batterij zijn dus uitgesloten van garantie.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Lofit.nl blijft volledig eigenaar van het bestelde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 – Eigendomsrechten
11.1 De rechten met betrekking tot Lofit.nl, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en ander beeldmateriaal, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Lofit.nl of de fabrikanten van de betreffende producten.
11.2  U mag alleen een hyperlink naar Lofit.nl aanbrengen indien dat gebeurt voor informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor een ander doel is verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien de door Lofit.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lofit.nl beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 is geregeld.
12.2 De aansprakelijkheid van Lofit.nl voor schade is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade van het product te herleiden valt aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen door u.
12.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lofit.nl.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 Verwijzingen
Lofit.nl kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button of banner) bevatten naar de websites van derden. Lofit.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Lofit.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 Diversen
15.1 De administratie van Lofit.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de bestellingen die gedaan zijn. U gaat er, door het accepteren van Algemene Voorwaarden, mee akkoord dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
15.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Lofit.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling van kracht zal blijven.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Lofit.nl worden aangepast. Lofit.nl adviseert u daarom om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.